STATUT

Fundacji Wanila.pl

Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Fundacja pod nazwą: Wanila.pl, zwaną dalej: Fundacją, ustanowiona przez Pana Wojciecha Kłodzińskiego zwanego dalej: Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez Kamilę Siwczak, zastępcę Notariusza Dorotę Andrzejewską w Szczecinie, przy ul.Ks. Bogusława X, nr 6/U1 w Szczecinie, w dniu 3.11.2016 r., działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego Statutu.

 2. Fundacja stanowi organizację pozarządową, prowadzącą działalność pożytku publicznego i działa na zasadach określonych 
  w Ustawie z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (t.j. Dz.U.2016.40 ze zm.) oraz ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U.2016.239 ze zm.) i postanowień niniejszego Statutu.

§ 2

 1. Fundacja ma osobowość prawną.

 2. Siedzibą Fundacji jest miasto Szczecin.

 3. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.

 4. Nadzór nad Fundacją sprawuje Prezydent Miasta Szczecin.

 5. Fundacja może ustanawiać swoje przedstawicielstwa w kraju i za granicą.

 6. Fundacja może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji realizujących te same lub zbliżone cele statutowe.

§ 3

Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

§ 4

Fundacja może używać pieczęci z danymi identyfikującymi Fundację oraz posługiwać się charakterystycznymi znakami graficznymi.

§ 5

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.

Cele i zasady działania Fundacji

§ 6

 1. Celami Fundacji są:

 1. pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,

 2. organizowanie lub finansowanie wszelkich form pomocy na rzecz osób potrzebujących,

 3. zapewnianie osobom potrzebującym lub organizacjom, instytucjom działającym na rzecz osób potrzebujących odzieży, obuwia, przedmiotów codziennego użytku lub innych potrzebnych rzeczy,

 4. działalność charytatywna,

 5. promocja i organizacja wolontariatu,

 6. działalność na rzecz organizacji pozarządowych.

 1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. finansowanie zakupu, przekazywanie odzieży i przedmiotów codziennego użytku, innych potrzebnych rzeczy osobom potrzebującym lub organizacjom, instytucjom działającym na rzecz osób potrzebujących,

 2. organizowanie i prowadzenie kampanii społecznych, happeningów, imprez, warsztatów, prezentacji, ekspozycji, spotkań i innych wydarzeń w statutowym zakresie,

 3. podejmowanie działań edukacyjnych, informacyjnych,

 4. prowadzenie serwisów internetowych w statutowym zakresie,

 5. współpraca z instytucjami wspierającymi osoby potrzebujące,

 6. wspieranie stowarzyszeń, fundacji i innych organizacji działających na terenie Polski i poza jej granicami oraz współpraca z innymi podmiotami o podobnych celach działania.

 1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez prowadzenie działalności odpłatnej lub nieodpłatnej pożytku publicznego w zakresie:

 1. działalność odpłatna:

 1. organizowanie i prowadzenie kampanii społecznych, happeningów, imprez, warsztatów, prezentacji, ekspozycji, spotkań i innych wydarzeń w statutowym zakresie,

 2. podejmowanie działań edukacyjnych, informacyjnych,

 3. wspieranie stowarzyszeń, fundacji i innych organizacji działających na terenie Polski i poza jej granicami oraz współpraca z innymi podmiotami o podobnych celach działania.

 1. działalność nieodpłatna:

 1. finansowanie zakupu lub przekazywanie odzieży i przedmiotów codziennego użytku lub innych potrzebnych rzeczy osobom potrzebującym lub organizacjom, instytucjom działającym na rzecz osób potrzebujących,

 2. organizowanie i prowadzenie kampanii społecznych, happeningów, imprez, warsztatów, prezentacji, ekspozycji, spotkań i innych wydarzeń w statutowym zakresie,

 3. podejmowanie działań edukacyjnych, informacyjnych,

 4. prowadzenie serwisów internetowych w statutowym zakresie,

 5. współpraca z instytucjami wspierającymi osoby potrzebujące,

 6. wspieranie stowarzyszeń, fundacji i innych organizacji działających na terenie Polski i poza jej granicami oraz współpraca z innymi podmiotami o podobnych celach działania.

 1. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami.

 2. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może także podejmować współpracę z innymi osobami prawnymii fizycznymi, w szczególności z jednostkami samorządu terytorialnego.

Majątek i dochody Fundacji

§ 7

 1. Majątek Fundacji stanowią składniki majątkowe wymienione w oświadczeniu o ustanowieniu Fundacji oraz inne środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w toku jej działania.

 2. Fundusz założycielski Fundacji obejmuje 2000,- (dwa tysiące) złotych, w gotówce wniesionej przez Fundatora, w tym 1000,- (jeden tysiąc) złotych przeznaczony jest na działalność statutową Fundacji oraz 1000,- (jeden tysiąc) złotych przeznaczony jest na działalność gospodarczą prowadzoną przez Fundację.

§ 8

 1. Dochody Fundacji pochodzić mogą z:

 1. funduszu założycielskiego,

 2. darowizn, spadków, zapisów,

 3. dotacji i subwencji oraz grantów,

 4. dochodów ze zbiórek publicznych,

 5. dochodów z majątku Fundacji,

 6. dochodów z działalności gospodarczej,

 7. odsetek bankowych,

 8. inne dochody.

 1. Dochód Fundacji przeznaczany jest na działalność statutową Fundacji.

§ 9

 1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji.

 2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.

Działalność gospodarcza Fundacji

§ 11

 1. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą, wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych, z której całość dochodów będzie przeznaczona na realizację jej celów statutowych.

 2. Fundacja może także uczestniczyć w spółkach prawa handlowego i innych formach organizacyjnych prowadzących działalność gospodarczą.

 1. Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji jest:

 1. 46.16.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych,

 2. 47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach,

 3. 47.71.Z Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,

 4. 47.82.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach,

 5. 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet,

 6. 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami.

 1. Działalność gospodarcza jest dodatkowa w stosunku do działalności pożytku publicznego prowadzonej przez Fundacji.

 2. O momencie zakończenia lub ponownego rozpoczęcia działalności gospodarczej decyduje Zarząd w formie uchwały podjętej zwykłą większością głosów przy obecności wszystkich członków, określając w uchwale rozmiar i zakres działalności gospodarczej.

Organy Fundacji

§ 12

Organem Fundacji jest Zarząd Fundacji.

Zarząd Fundacji

§ 13

 1. Zarząd Fundacji może być jednoosobowy lub wieloosobowy.

 2. Pierwszy skład Zarządu jest powołany przez Fundatora na czas nieokreślony.

 3. Każdy kolejny członek Zarządu powoływanyjest przez Zarząd, zwykłą większością głosów, na 5- letnią kadencję.

 4. W skład Zarządu może wchodzić Fundator z mocy statutu, pełniąc funkcję Prezesa Zarządu.

 5. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.

 6. Członkowie Zarządu przestają pełnić swoje funkcje na skutek:

 1. śmierci,

 2. rezygnacji złożonej na piśmie,

 3. odwołania przez Zarząd.

 1. Członkowie Zarządu pełnią swoje funkcje nieodpłatnie lub odpłatnie i mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy.

§ 14

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

 2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:

 1. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,

 2. koordynowanie działań w celu realizacji celów statutowych Fundacji,

 3. sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,

 4. ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji,

 5. przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,

 6. sporządzanie sprawozdań merytorycznych z działalności Fundacji.

 1. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu.

 2. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu, co najmniej 7 dni przed planowanym terminem posiedzenia w formie wiadomości elektronicznej.

 3. Posiedzenie Zarządu może odbyć się bez formalnego zawiadomienia, o którym mowa w ust. 4, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu obecni są na posiedzeniu Zarządu i nikt z obecnych członków Zarządu nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia się posiedzenia Zarządu w tym trybie.

 4. Posiedzenia Zarządu mogą się odbywać przy użyciu środków porozumienia się na odległość, w tym mieć formę telekonferencji.

 5. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.

§ 15

W przypadku, gdy Fundator nie jest członkiem Zarządu Fundacji, na zaproszenie Zarządu, może uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

Sposób reprezentacji

§ 16

 1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji w przypadku Zarządu wieloosobowego składa Prezes Zarządu samodzielnie albodwóch członków zarządu działający łącznie. W przypadku Zarządu jednoosobowego oświadczenia woli składa członek Zarządu samodzielnie.

 2. W czynnościach prawnychmiędzy Fundacją a członkiem Zarządu oraz w sporze z nimFundację reprezentuje Fundator. W przypadku, gdy Fundator jest jednocześnie Prezesem Zarząduw czynnościach prawnych pomiędzy Fundacją a Fundatorem, Fundacja powinna być reprezentowana przez pełnomocnika powołanego uchwałą Zarządu.

Zmiana Statutu

§ 17

 1. Zmian w Statucie Fundacji dokonuje w drodze jednomyślnej uchwały Zarząd za uprzednią zgodą wyrażoną na piśmie przez Fundatora.

 2. Zmiana Statutu może dotyczyć wszystkich postanowień Statutu, w tym w zakresie powoływanie dodatkowych organów Fundacji oraz zmiany celów działalności Fundacji.

Połączenie z inną fundacją

§ 18

Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.

§ 19

W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwy jest Zarząd, przy czym jego decyzje zapadają w drodze jednomyślnej uchwały i dla swej skuteczności wymagają zatwierdzenia przez Fundatora.

Likwidacja Fundacji

§ 20

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

 2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Zarząd.

§ 21

Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały, która w celu wywołania skutków prawnych wymaga zatwierdzenia przez Fundatora.

§ 22

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą Zarządu na rzecz działających
w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach.

Szczecin, dnia 3.11.2016 r.

________________________________

Wojciech Kłodziński- Fundator